Δημοτικό Σχολείο Στρυμονικού

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Get Adobe Flash player

Δείτε μας και σε...

Ευεργέτης

Το έτος 1930 ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο. Χρηματοδότης ήταν ο κ.Δούντας. Κατά μια πληροφορία, ο Κυριος Δούντας κατ΄εντολή των 25-30 οικογενειών που είχαν έρθει από το χωριό Κωστή της Ανατολικής Ρωμυλίας, είχε παραλάβει τις αποζημιώσεις τους από τις περιουσίες που άφησαν με την μετακίνηση των πληθυσμών και με εκείνα τα χρήματα χρηματοδοτήθηκε το έργο.

dountas sm

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.

    

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)
 
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το σχολείο είναι οργανικά 7/θ και λειτούργησε ως 6/θ με μαθητικό δυναμικό 59 μαθητές/τριες. Λειτουργούν
επτά τμήματα το πρωί με το τμήμα ένταξης και ένα ολοημέρου και με πρωϊνή ζώνη. Υπάρχει και μία παράλληλη
στήριξη - συνεκπαίδευση στην τρίτη τάξη. Έστω και καθυστερημένα λειτούργησε τμήμα υποδοχής, γιατί φοιτούν
αρκετοί αλλοδαποί μαθητές/τριες. Η σχολική μονάδα είναι σχολικό κέντρο και φιλοξενεί μαθητές/τριες από έξι
χωριά.
 
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία:
 
Σχολική διαρροή
Το σύνολο των εκπαιδευτικών συνειδητοποίησαν ότι η σχολική διαρροή είναι
μία δυναμική διαδικασία και ότι είναι μείζονος σημασίας οι εμπλεκόμενοι να
συνυπάρχουν σε ένα θετικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης , με καλές σχέσεις
και σεβασμό .
Διερευνήσαμε τους λόγους που οδηγούν σε μία σταδιακή αποσύνδεση μαθητή-
σχολείου και εντοπίσαμε, με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου, τους/τις
μαθητές-τριες που είναι επίφοβοι να διαρρεύσουν.
Η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σε μία κοινή προσπάθεια
να οργανώσουμε παιδαγωγικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης της σχολικής
αποτυχίας, που συνήθως οδηγεί στην σχολική διαρροή.
Η συνεργασία με άλλους φορείς (ομάδα ΕΔΥ, ψυχολόγος, κοινωνική
λειτουργός, τμήμα ένταξης ).
Εξατομικευμένη εκπαιδευτική και κοινωνική ενθάρρυνση και βοήθεια.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών
Η μεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάστηκε ήταν τα μέτρα του covid 19. Αν
δεν υπήρχαν, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες δράσεις και προγράμματα
πρόληψης και αποτροπής συγκρούσεων τόσο σε επίπεδο μαθητών/σχολείου όσο
και σε επίπεδο εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.
Διδασκαλία -
μάθηση - αξιολόγηση
Για την επόμενη χρονιά αυτό που θα μπορούσε να συνεχιστεί είναι η δράση εξ ολοκλήρου, δηλαδή
υποστήριξη, παρατήρηση, παρέμβαση και αποτίμηση των μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν κάποιες
δυσκολίες.
 
Σημεία προς βελτίωση:
Σχολική διαρροή
 
Η ενθάρρυνση δημιουργίας θετικών σχέσεων με θετικούς συνομηλίκους ή με
το προσωπικό του σχολείου με στόχο τη δέσμευση, την προσήλωση και την
ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των εμπλεκομένων στο σχολείο.
Η ενεργητική εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών.
Σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία με δράσεις κοινωνικής
υπηρεσίας.
 
Σχέσεις μεταξύμαθητών/τριών
 
Προτείνεται η αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης όπως η αξιοποίηση
μεθόδων και ερευνητικών εργαλείων όπως: έρευνα αρχείου (πρακτικά συνεδριάσεων συλλόγου, ημερολόγιο)
ερωτηματολόγια, παρατήρηση και συνέντευξη.
Επίσης προτείνεται η συνέχιση της Δράσης το επόμενο έτος για συνέχιση των παραπάνω δράσεων με καινούριες
δράσεις, όπως διοργάνωση ημερίδων με γονείς σε θέματα που αφορούν: διαπαιδαγώγηση, προβλήματα
συμπεριφοράς των παιδιών, προσαρμογή στο σχολείο, ένταξη παιδιών στην ομάδα.
Διδασκαλία - μάθηση -αξιολόγηση
Θα μπορούσε μελλοντικά να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση για τρόπους παρέμβασης στις ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, καθώς πολύ μαθητές αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Αλλά θα ήταν και πολύ σημαντική
μια επιμόρφωση για τη διαχείριση των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς.
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς μπορεί να γίνεται μια αποτίμηση για κάθε μαθητή που υποστηρίχθηκε , έτσι
ώστε να φαίνεται η πρόοδος του και να είναι ένα καλό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την αρχή της
επόμενης σχολικής χρονιάς.
 
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
 
Μπαίνουν στόχοι, ελέγχονται, αν χρειαστεί ανατροφοδοτούνται και ακολουθεί η υλοποίησή τους.
Σημεία προς βελτίωση
Μετά το τέλος της πανδημίας αλλάζουν πολλά ως προς τον τρόπο επικοινωνίας με την κοινότητα με αμεσότητα
και συχνές επαφές για παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων.
 
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
 
Αναπτύχθηκε η δυνατότητα πλούσιου προβληματισμού και διαλόγου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν στενά με τους συναδέλφους τους, με τους γονείς, τους εμπλεκόμενους φορείς
και την ευρύτερη κοινότητα κατά τη διάχυση αυτών των πρακτικών.
Αποκτήθηκαν νέες γνώσεις μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην έρευνα και την αναστοχαστική
πρακτική.
Δημιουργήθηκε ένα ασφαλές και ελκυστικό σχολικό περιβάλλον βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη
συνεργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί στην αυτόνομη μάθηση στο
πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους βοηθώντας στην
εξέλιξη του σχολείου.
Υπήρξε μεγάλος φόρτος εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε στη συνέχεια
λόγω της εμπλοκής περισσότερων ατόμων σε αυτό.
Σημεία προς βελτίωση
Μικρές χρονικές μετατοπίσεις στον αρχικό σχεδιασμό, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, οι οποίες
δεν επηρέασαν καθόλου όμως το περιεχόμενο του αρχικού σχεδιασμού.
Υπήρχε στην αρχή μεγάλος φόρτος εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε
στη συνέχεια λόγω της εμπλοκής περισσότερων ατόμων σε αυτό.
α) οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν επιπλέον υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Δράσεων, καθώς
προέκυψαν ζητήματα που έπρεπε να διαχειριστούν (αναπροσαρμογή προγράμματος) αλλά και η
β) η σειρά των δραστηριοτήτων λόγω αναπροσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος.
 
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
Λειτουργία Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
 
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
 
Διοικητική λειτουργία
 
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
 
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Παρατηρήσεις / Σχόλια
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σε μία κοινή προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο καλών σχολικών πρακτικών, όπως η χρήση νέων πιο ευέλικτων και ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας,
η ενθάρρυνση, η εξατομικευμένη διδασκαλία, η επιβράβευση, οι δραστηριότητες δημιουργίας θετικών σχέσεων
με συνομηλίκους (ομάδες εθελοντικής δράσης, αθλοπαιδιές, μουσικά και θεατρικά δρώμενα) .
Η συνεχής επικοινωνία με τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών. Η εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία με ενημέρωση, σε τακτά διαστήματα, τηλεφωνικά ,με έγγραφο ή με e mail, για την πρόοδο και τις
δραστηριότητες των παιδιών τους.
Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις δράσεις, ερωτηματολόγιο, ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών
αναγκών και ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης.
 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ
 
Μικρές χρονικές μετατοπίσεις στον αρχικό σχεδιασμό, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, οι οποίες
δεν επηρέασαν καθόλου όμως το περιεχόμενο του αρχικού σχεδιασμού.
Υπήρχε στην αρχή μεγάλος φόρτος εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε
στη συνέχεια λόγω της εμπλοκής περισσότερων ατόμων σε αυτό.
α) οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν επιπλέον υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Δράσεων, καθώς
προέκυψαν ζητήματα που έπρεπε να διαχειριστούν (αναπροσαρμογή προγράμματος) αλλά και η
β) η σειρά των δραστηριοτήτων λόγω αναπροσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος.
γ)Το μορφωτικό και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των γονέων δημιουργεί δυσκολίες στην ουσιαστική
επικοινωνία και βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των μαθητών.
Επίσης λόγω των υγειονομικών συνθηκών:
Δεν πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης όλες οι συναντήσεις των γονέων με τους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς , τον διευθυντή και την ομάδα της ΕΔΥ (την
ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό).
Το σχολείο δεν είχε τη δυνατότητα να οργανώσει επιμορφώσεις
γονέων/κηδεμόνων για εκπαιδευτικά/κοινωνικά ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Δεν υπήρξε η δυνατότητα στους γονείς/κηδεμόνες να συμμετάσχουν ενεργά σε
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το σχολείο (πολιτιστικές -
κοινωνικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις κ.ά.)
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
 
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις
 
Θέμα 1
Άξονας Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
 
Ειδικότερο Θέμα
α) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
ΤΠΕ – διαφοροποιημένη διδασκαλία. β) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ μαθητών /-τριών στο σχολικό περιβάλλον –
Σχολικός εκφοβισμός. γ) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μετάβασης από
το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. δ) Τρόποι
παρέμβασης στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Σχολείο

school b

jyhfhyyt

Σύνδεση-Εγγραφή

Καλώς ήρθατε στη σελίδα εγγεγραμμένων χρηστών

Ετικέτες(Tags)

etwinning θέατρο αρχαίο Θέατρο μαθητόκοσμος Μαθητόκοσμος άνοιξη τσικνοπέμπτη θεάματα σύλλογος γονέων χαλιδονίσματα γιορτές Θέατρο Βυζαντινό Μουσείο Λευκοχώρι Χριστούγεννα εκδρομή εθελοντισμός Μπεζεστένι Γιορτές Εμμανουήλ Παππάς γιορτή λήξη 1940 διαφορετικότητα ταινία ολυμπισμός λύσσα δόντια στοματική υγεία ρατσισμός πληροφορική συνέδριο βασιλόπιτες Αθλητικά ΑΜΕΑ Ανάσταση Εθελοντισμός βραβείο πόντος κόκκινα αυγά Πάσχα Έπος 1940 βάφουμε Πολυτεχνείο ΔΚΒ Βιβλιοθήκη Σερρών ημέρα ποίησης Χαλικιδική Ατομικό Δελτίο Υγείας Ώρα κώδικα ΑΔΥΜ γρίπη μοναστήρι διατροφή ζώα Αδέσποτα παιδαγωγικά μετανάστευση όρια μουσείο εξατομικευμένη σοκολάτας εργοστάσιο Ιωάννης Πρόδρομος εκδηλώσεις βίντεο επανάσταση 1821 Κατασκηνώσεις Κερκίνη χορός χρωματισμός φωτογραφίες ασφάλεια παιχνίδια παράδοση αυλή αλεπούδες διδίκτυο κόκκινες αλεπούδες πρόσφυγες

Μετρητής Επισκέψεων

Μετά από 8693 επισκέψεις, σάς ... μετράμε και αλλιώς.

Flag Counter

Online Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 11 επισκέπτες και κανένα μέλος